Kontakt

Beauty PRO s.r.o.

 

Pobočka Praha 1:

Jungmannova 26/15, Praha 1

 
+420 224 243 593 (Po - Pá 8.00 - 18.00)
info@beautypro.cz

Terms and Conditions

Beauty Pro s.r.o. Terms and Conditions

Za  účelem upřesnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů, kde  na straně prodávajícího vystupuje společnost Beauty Pro s.r.o., se sídlem Kožná 473/2, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 24169412 (dále jen „Beauty Pro"), vydávává tato  společnost  v souladu s ust. § 273 zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, následující Všeobecné obchodní podmínky společnosti Beauty Pro s.r.o. (dále jen „Podmínky"):

 1. GENERAL PROVISIONS

Účelem těchto Podmínek je upřesnění práv a povinností smluvních stran z obchodního styku a uzavřených kupních smluv, kdy na straně prodávající vystupuje společnost Beauty Pro. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností Beauty Pro a  jejími obchodními partnery. Odchylná ujednání od  těchto  Podmínek platí jen tehdy, pokud jsou ve Smlouvě či jiné písemné dohodě výslovně sjednána..

 1. MERCHANDISE

Předmětem plnění jsou výrobky a zboží  dle nabídky  společnosti  Beauty Pro  (dále jen„zboží“). Společnost Beauty Pro je povinna dodat zboží dle technické dokumentace k tomuto zboží v souladu se svojí nabídkou a objednávkou kupujícího. Kupující se zavazuje k odebrání  smlouvou  stanoveného počtu výrobků společnosti  Beauty Pro, kdy jejich počet i lhůtu dodání stanoví kupní smlouva. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Veškeré produkty prodáváme a jsou určeny pouze pro fyzické osoby podnikající v rámci svého podnikatelského oprávnění, nebo právnické osoby podnikající v rámci své podnikatelské činnosti. Výrobky nejsou určeny na domácí použití a je vyloučené jejich použití konečným spotřebitelem.

 1. PRICE

Ceny za výrobky společnosti Beauty Pro jsou smluvní a  není-li ujednáno jinak,  jsou stanoveny dle ceníků společnosti Beauty Pro platných  v den uskutečnění  objednávky, se kterými byl kupující seznámen. Ujednání o ceně obsažené v kupní smlouvě má přednost před cenou uvedenou v příslušném ceníku.  K cenám  bude  připočtena  daň  z přidané hodnoty  v zákonné výši. Ceny jsou uváděny v českých korunách. Ceny za  výrobky a zboží jsou ceny FOB,  Praha v souladu s INCOTERMS 2000, pokud není dohodnuto jinak. V případě ustanovení v kupní smlouvě společnost Beauty Pro zajistí přepravu zboží ke kupujícímu, a to na náklady prodávajícího. Cena zboží neobsahuje náklady na balné a další položky spojené s dodáním zboží ke kupujícímu, není -li dohodnuto jinak.

 1. TERMS OF DELIVERY

Veškerá ujednání mezi společností Beauty Pro a kupujícím, týkající se objednání, dodání a převzetí zboží, jsou možná pouze písemnou formou. Není-li určeno jinak, je místem dodání sídlo společnosti Beauty Pro.Společnost Beauty Pro je oprávněna  oproti termínu sjednaném ve smlouvě bezsankčně odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo předcházet dodání zboží  (zejména pokud neuhradil zálohu kupní ceny), a  nebo pokud společnost Beauty Pro po vzniku smlouvy zjistila okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující  nebude plnit své smluvní platební závazky (např.  byl podán návrh na insolvenci či probíhá exekuční řízení vůči kupujícímu, příp. pokud  nezaplatil ve sjednané lhůtě předchozí dodávky), přičemž  dodávka se považuje za splněnou:

a) oznámením společnosti Beauty Pro kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím,

b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží společností Beauty Pro.

Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy, a to i  tehdy, jde-li  o dílčí plnění. Společnosti Beauty Pro vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží. V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení  o více jak 10 dnů, může společnost Beauty Pro, poté,  co se marně pokusila kupujícího  přimět  k převzetí  zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit  dle vlastníhouvážení  tak, aby byly minimalizovány ztráty Beauty Pro vzniklé porušením povinnosti kupujícího zboží odebrat.  V takovém případě je Beauty Pro rovněž oprávněna od smlouvy odstoupit s tím, že kupující je v takovém případě povinen uhradit Beauty Pro smluvní pokutu ve výši 50% ceny neodebraného zboží dle ceníku Beauty Pro a to do 10 dnů poté, co bude k uvedenému společností vyzván. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží jím nebo zvoleným dopravcem. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, má se za to, že náhradní díly výrobků nejsou součástí dodávky. Kupující není oprávněn snímat či odstraňovat jakékoli identifikační znaky z výrobků a zboží společnosti Beauty Pro, které jsou určeny k dalšímu prodeji, zejména pak ty, které specifikují vlastnosti či výrobce těchto výrobků. Kupující nesmí prodávat pod názvy výrobků společnosti Beauty Pro výrobky jiných výrobců či prodejců, jinak odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou a  to včetně ušlého zisku a škody spočívající v poškození dobrého jména firmy Beauty Pro. Kupující se zavazuje, že žádným způsobem nepoškodí ani nezneužije obchodní firmu Beauty Pro, neporuší žádná práva vyplývající ochranných známek registrovaných  Beauty Pro,  a nebude se žádným způsobem podílet na podnikání společnosti, jejíž obchodní firma by mohla být zaměnitelná s obchodní firmou výrobce. Objednávka bude automaticky systémem po přijetí stornována, pokud nebudou řádně uvedené všechny fakturační údaje, především údaje položky IČO. Veškeré produkty Beauty Pro s.r.o. jsou určeny pouze pro fyzické osoby podnikající v rámci svého podnikatelského oprávnění, nebo právnické osoby podnikající v rámci své podnikatelské činnosti. Výrobky nejsou určeny na domácí použití.

 1. PAYMENT TERMS

Není-li mezi stranami sjednáno jinak, je pro každou objednávku zbož í požadována záloha ve výši 30% z celkové ceny zboží. Tato záloha je požadována ke dni potvrzení objednávky společností Beauty Pro . Zbývajících 70 % z ceny zboží je kupující povinen uhradit nejpozději  v okamžiku, kdy bude zboží ve společnosti Beauty Pro připraveno k přepravě. Po uhrazení kupní ceny vystaví společnost Beauty Pro kupujícímu řádný daňový doklad  (fakturu)  obsahující veškeré náležitosti požadované příslušným zákonným předpisem. Platby jsou standardně prováděny v českých korunách. Platby za zboží jsou možné i v EUR nebo USD. V tomto případě kupující použije pro přepočet částky z Kč na EUR aktuální směnný kurz dle České národní banky,  (http://www.cnb.cz/cs/financni  trhv/devizovy trh/kurzy devizového trhu/denni kurz.jsp). Za aktuální směnný kurz se považuje kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni splatnosti konkrétní částky. Není-li výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet sdělený kupujícímu společností Beauty Pro. Závazek kupujícího k zaplacení ceny se považuje za splněný připsáním částky na účet společnosti Beauty Pro. Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Beauty Pro až do jeho plného zaplacení kupujícím (výhrada vlastnictví). Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má společnost Beauty Pro právo žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího.  Kupující  tímto uděluje souhlas s tím, aby  společnosti Beauty Pro  v takovém případě  uvedené zboží odvezla, přičemž za tímto účelem jí uděluje souhlas se vstupem do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo, jakožto i s odvozem zboží. Vzetí zboží  zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví,zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob. Započtení kupní ceny vůči pohledávce kupujícího za společností Beauty Pro je možné pouze za předpokladu, že tato pohledávka je společností Beauty Pro výslovně uznána  či přiznána rozhodnutím soudu. Zápočet jiné pohledávky než výše charakterizované je možný pouze na základě dohody smluvních stran. Kupující není oprávněn z titulu sporné pohledávky za společností Beauty Pro uplatňovat vůči této společnosti zadržovací právo,  jehož předmětem je zboží dodané společností Beauty Pro. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, je společnost Beauty Pro oprávněna účtovat kupujícímu  rovněž  smluvní pokutu  ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtěsplatnosti.Bylo-li ze strany společnosti Beauty Pro plněno ze smlouvy pouze částečně, vyhrazuje si společnost Beauty Pro též právo k odepření plnění zbývající části svého závazku, aniž by to bylo pokládáno za nedodržení smlouvy. Výše sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou náhradu škody uplatňovanou ze strany společnosti Beauty Pro. V případě nedodržení platebních podmínek kupujícím má společnost Beauty Pro právo na odstoupení od smlouvy.  nároky na náhradu vzniklých škod či úhradu smluvních pokut nejsou odstoupeními smlouvy dotčeny.

 1. WARRANTY CONDITIONS

Záruka se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, v platném znění. Záruka činí 1 rok ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré škody v souvislosti s tímto vzniklé.

Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemnou formou. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do pěti  dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady nezjistitelné při převzetí i při vynaložení odborné péče) do dvanácti měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti zařízení v důsledku nadměrného užívání před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu. Společnost Beauty Pro neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku jakéhokoli nesprávného, resp. nevhodného používání výrobků a zboží či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky, nebo kdy s ním bylo neodborně manipulováno. Dále neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením, nesprávným skladováním, nadměrným používáním, neodbornou instalací přístroje a neodborným servisem. Společnost Beauty Pro neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn či používán způsobem, který výrobcem nebyl schválen. Za závady na kvalitě  v oblasti subdodavatelů resp. výrobců odpovídá prodávající pouze do té doby a v takovém rozsahu, v jakém za ně odpovídají tito subdodavatelé resp. výrobci. Záruční dobu je možné prodloužit příplatkovou službou SERVIS+ až na 24 měsíců. Místo plnění reklamace je adresa dodavatele. Vadu je nutné oznámit v záruční době a zároveň musí být reklamované zboží doručené na místo plnění reklamace před vypršením záruční doby. Při nesplnění bude oznámení z vad považované za opožděné a vada bude posuzována jako nezáruční. Odběratel uplatňuje reklamaci na adrese sídla dodavatele, stejně tak si vyzvedává vyreklamované zboží na adrese sídla dodavatele. Pokud odběratel požaduje zaslat vyreklamované zboží na svou adresu, hradí poštovné za zaslání (posláno na dobírku za cenu poštovného). Pokud odběratel reklamuje zboží a požaduje dopravit zboží na svou adresu naší dopravou, potom nese náklady na tuto dopravu dle našeho ceníku. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit Beauty Pro veškeré náklady spojené s vyřizováním reklamace a to do 10 dnů poté, kdy k tomu byl společností Beauty Pro vyzván.

 1. SERVICE

Námi provádený servis se řídí zákonem 513/1991Sb. Ceník nezáručního servisu a ostatní ustanovení se řídí servisnimi podmínkami, které jsou k nalezení na http://www.beautypro.cz/cz/stranka/servis/4/

 1. WITHDRAWAL

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen v  případech a za podmínek, které stanoví smlouva, obchodní zákoník nebo tyto Podmínky.

 1. HIGHER POWER

Za okolnosti vylučující odpovědnost společnosti Beauty Pro se považují, brání-li ve splnění jeho smluvních povinností živelné události, válka, občanské  nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení, epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností dopravce a dále okolnosti, které nastaly nezávisle na její vůli.Nastanou-li okolnosti vyšší moci v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou) jsou nároky kupujícího na náhradu škod způsobených pozdním dodáním vůči společnosti Beauty Pro vyloučeny. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je společnost Beauty Pro povinna neprodleně písemně kupujícího o jejich vzniku a charakteru informovat, případně pokud je  tos ohledem na okolnosti známo, uvést zda a kdy bude moci své povinnosti dodatečně splnit. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je společnost Beauty Pro povinna své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit.

 1. PRIVACY AND CONFIDENTIALITY

Veškerá data kupujícího, sdělená  při objednávkách zboží či v rámci dalšího smluvního vztahu, jsou považována jako důvěrná a  nesmí být poskytnuty  třetí osobě s výjimkou  obchodních partnerů (zajištujících zejména distribuci a platební styk), a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci jejich činnosti. Smluvní strany sjednávají vzájemnou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, jež tvoří  jejich obchodní tajemství a i o všech dalších skutečnostech, s nimiž se navzájem seznámí při plnění smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku této smlouvy.

 1. DISPUTE RESOLUTION

Veškeré vztahy a spory vyplývající z těchto Podmínek a smlouvy se řeší  dle předpisů platných na území České republiky. Případné spory vzniklé  z obchodního vztahu na základě smlouvy mezi společností Beauty Pro a kupujícím, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se  spor nepodaří vyřešit dohodou si strany ujednaly, že všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestanoví-li rozhodce jinak, budou spory rozhodovány ve zjednodušeném řízení (pouze na základě písemných podkladů). Pro náklady rozhodčího řízení se užijí výše uvedené předpisy s tím, že poplatek za rozhodčí řízení je placen na účet rozhodce až po skončení rozhodčího řízení jednotlivými stranami v závislosti na jejich úspěchu v daném sporu. Na žádost rozhodce jsou strany povinny složit před zahájením řízení přiměřenou zálohu na náklady řízení. O povinnosti zaplatit poplatek a lhůtě k jeho zaplacení rozhodne rozhodce v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení.

 1. TERMS AND CONDITIONS INEFFICACY

Neplatnost  či neúčinnost  jednotlivých  podmínek těchto Všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení, která jsou tímto nedotčena. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti  jednotlivých ustanovení těchto podmínek  je společnost Beauty Pro oprávněna takto uvedená ustanovení nahradit novými, tak, aby zůstal zachován původní účel a rozsah. Změny nabývají vůči kupujícímu účinnosti první objednávkou  po jejich oznámení.

 1. FORCE AND EFFECT

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Beauty Pro  s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2012